Tip Tray´s Teller, Schalen und Aschenbecher aus Blech 

 

 

Kakao und Schokolade 

Blechteller Riquet kakao, Leipzig / Reklame

Blechteller Riquet Kakao, Leipzig - Reichsgericht in Leipzig / Reklame

Blechteller Riquet Kakao, Leipzig - Kaiser Wilhelm Denkmal in Berlin / Reklame

Blechteller Stollwerck Gold Brand Chocolate & Cocoa / Reklame