Malta, Tabak: Cousis

 

Malta, tobacco: Cousis

 

 

 

Mikasa, A. G. Cousis & Co., Cairo & Malta

Mikasa, A. G. Cousis & Co., Cairo & Malta

Mikasa, A. G. Cousis & Co., Cairo & Malta

A. G. Cousis % Co. Irma