Blechteller und -schalen / tin plates (tip tray´s) 

 

Tabak / tobacco

 

 

Blechschale Cigarettes Havane Juan Bastos Oran

Blechteller Player´s Navy Cut